Хол5ут ньиэдьиил

Материал из Yukagiryu

Перейти к: навигация, поиск


Озвучиват на языке лесных юкагиров
Любовь Николаевна Дёмина

Mamont-0.jpg

"Легенда о мамоне"-книга для чтения
на языке лесных и тундровых юкагиров 2007

Мэт кэнмэ!

«Хол5ут ньиэдьиил» шурулэшбэдэк к. и. н. Л. Н. Жукова луусии титэ лэдэ унмун одулгэ М. И. Топорова Якутской городкэ 2004 ньэмол5илгэ. Исто ньэмол5ил йоло5удэ пудэдэндьии одулпэ шурулэшпэги льэйбэдэк, титтэл поньхараа шаан5ааргэ ньэшурулэшоопэги – таатмиэй шурулэ ньууги «шаан5аар шөрилэ». Титтэл эдиң шаан5ар шөрилэгэлэ ньасьэндьэ чо5ойэн иисьэлэ шурулэшнуңи монут, хадунгэ эйрэңи, хадунгэ мадааңи, лэмдик уйииңилэ, лэмдик куддэңилэ, хадунгэ анилэк иксьиит мадаальэлңи. Эдуөн «картинное письмо» ньуутиэльэлңа. Художник В. В. Данилов иллюстрацийэк аамэлэ тиң ньиэдьиилңин «шаан5аар шөрилэ» титэ. Чуң эдиң «Хол5ут ньиэдьиил», таасилэ луусии титэ аак, тэтин хамиэтэм словарик, тиң книгэгэ шурулэшоой.

Дорогой друг!

«Легенда о мамонте» записана на русском языке к.и.н. Л.Н.Жуковой от нижнеколымского юкагира М.И.Топорова в г. Якутске в августе 2004 г. Еще сто лет назад юкагиры Верхней Колымы имели свою письменность и посылали друг другу письма на бересте. Письма назывались «шангар шорилэ», что означает «письмо на коре дерева». Отправитель письма кончиком ножа рисовал на бересте картинку, на которой изображалось многое: где побывали, чем занимались, что промышляли охотники и рыбаки. Эту письменность иначе называют картинное (или пиктографическое) письмо. Художник В.В.Данилов сделал иллюстрации к легенде, подражая «картинному письму» на бересте.


Dear friend!

"A Mammoth Legend" recorded in Russian language by the candidate of the historic sciences L.N. Zhukova from the M.I. Toporov - a Nizhnekolyinsk Yukagir, in Yakutsk in August 2004. 100 years ago the Yukagirs from the Upper Kolyma had their own script and send the letters on the elm to each other. They called these letters "shangar shorile", that means "the letter on the tree's bark". The sender of the letter drew a picture on the elm with the knife. They expressed different things: where they have been, what they have done, which cropping they have made. Otherwise that script is called picturesque or pictographic script. The illustrator V.V. Danilov made the illustrations to this legend, copying the picturesque script on the elm.


I

Содержание

Текст на языке лесных юкагиров


Чэбильгэн хануйльэл
иркин одул
шоромоньулпэ.
Чомоол адуеги
хамиэдьаануй
эсиэнин кудэдэдин
эндьооннэ-эмдьолбэ
нпэ эмэйньэ поньоонульэлни
нумэгэ.

Xol5ut1.jpg

Текст на языке тундровых юкагиров


Йорпурэн вадуннймэн чиик хануойильэлинул Чамуолэл куодьэдуопэги тудэ амаа5алэ иэруудэ5э чамбиинулльэлум, тан льукуолэл уорпэ титтэ эньиэньэн нимэ5э поньаанулльэлни.

II

Xol5ut2.jpg
Текст на языке лесных юкагиров


Иркидьэ эсиэ адуоньэ
нумэ йиэкльин
хонльэлни, йал5ил
архаа йахаальэлни,
таа йуельэлна
лэбиэгэт эгэйдэйэ
чомоодьэ атахун
амунпэлэ. Титтэл тан
амунпэгэлэ
йархужэшаальэлна,
лэбиэгэт абудудэ.

Текст на языке тундровых юкагиров


Маархадьэн амаапэги тудэ куодьэдуоньэн иэруучэр кэвэйльэлни, йал5илнинь кэриэн и тадаат лукул тудуруут чамэ саль5ариипэ курульуолпэдэ5энэ йуонаа. Титтэл тан чамэ салызариипэлэ тунгудэн-тиэнгудэн ча5адьэстэн лукул тудуруут ваарэйлаанаа.

III

Текст на языке лесных юкагиров


Тии лэбиэ нойпэдэ
аал иркиэльэл,
амунпэ
норхо5аальэлни
таасилэ йэдэйльэл
чомоодьэ эндьоон
йооги.

Xol5ut3.jpg
Текст на языке тундровых юкагиров


Полчэнмэ угурчэпэгин алба5а лукул льиркиэнаай, чамэ саль5ариипэ мэ ча5адьаани тадаат йэлэкунугурчэньдьэрукун чамэ йуоги курульуомуй.

IV

Xol5ut4.jpg
Текст на языке лесных юкагиров
Лэбиэгэт укойльэл
чомоодьэ эндьоон-
хол5от,эсиэ
адуодэньэ тан
инэргэ лоудульэлни,
титгэгэлэ лэбиэлэ
шаарльэлум.
Текст на языке тундровых юкагиров


Лукул тудуруут чамэ йэлэкунугурчэньдьэрукунэк-хол5олэн пулгэйл, тан амаапэги тудэ куодьэдуоньэн тан экуу5а кэриэни, лукул титтэ5энэ мэр умусэйм.

V

Текст на языке лесных юкагиров


Паайпэ ибилиэллэ,
эндьоонгэлэ
орньэрильэлум:
"Ноноон кудэдэмэк
митул лэгитэйэ
шоромопул — пулут
таасилэ адуо Идьии
мит лэндоолит
амдатчиили! Идьии
Тэт митул лэгитэк!

Xol5ut5.jpg
Текст на языке тундровых юкагиров


Пайпэ йэлэкунугурчэньдьэрукуннинь оориньэрэн мэр орньиэнаай. Хуодиир мит лвгитиичэпэ пуньмэк? - мэт конмэ тадаат куодьэдуо.Хадьир мит тэнибуньир йабатэйли! Хадьир тэт митул логигэк!

VI

Xol5ut6.jpg
Текст на языке лесных юкагиров
Кэбэсь хол5от йа5ил
йа5илгэн, хадунгэ
тудэл эгиэдэллэ
илитэм, таа
поньоони эмбэйэ,
шоромо эл
лэйдоойэ, эмидьэпул.
Текст на языке тундровых юкагиров


Хол5ол йал5ида5ал5ан ууй, тан хадаа тудэл аарэй тадаат йуочии, мэ хуодэбандьэ тороньэирукуипэк поньаан ул.

VII

Текст на языке лесных юкагиров


Паайпэ тан
эмидьонпэннкиэсь,
йуом — титуон
толоупэлэк
ходоонил! Таатмиэ
хол5от оольэл:
паайпэнин,
уорпэнин лэгулэк
поньиильэлум,
Лэндоолит эл
амданиккэн монут.

Xol5ut7.jpg
Текст на языке тундровых юкагиров


Пайпэ кэлуй тадаат йуом — ан талавпэлэн худуол5ул! Ан таат бандьэ хол5ол нолльэнь: лэгулэ пайпэнинь тадааг уорпэнинь попьильэлум, тэнубуньир, эл йабан у5ан монур.

VIII

Xol5ut8.jpg
Текст на языке лесных юкагиров
Нингэльидьэ тудэл
йэдэйнульэл, таат
лэгитиэльэлум
амдайэ ханичэ
шоромонтэйлэ
Текст на языке тундровых юкагиров


Пойойнэн тудэл йэдэйнулльэнь тадаат эвльикиэльэлдэ йэруучэ чии5анэ логитиэнулльэлум.

IX

Текст на языке лесных юкагиров


Иркидьэ паайпэ
ин родьильэлум,
тудин кэлльэл
хол5от, молльэл:
"Мэт боусьэ мэ
кэбэсьэ, идьии
титкэлэ лэгитэтум
йэн хол5от".

Xol5ut9.jpg
Текст на языке тундровых юкагиров


Маархадьэн пайпэ нун ниндэ5энэ хол5ол тудинь келльэнь тадаат мони: "Мэт хадьир мэ кэвэчэн, мэт льуолуол5а виэлльэ, гитхэнэ логитэт".

X

Xol5ut10.jpg
Текст на языке лесных юкагиров
Мэжжэсь чомоодьэ
чумгрэлгэт паайпэ,
нумэгэт йуом -
шэйрэсьэ
пугэлбиэньэйэ
пудэнмиэдьэ
чомоодьэ шоромоло.
Тудэл кэсиимэлэ
толоупэгэлэ,
попьагальэлум нумэ
архаа.
Текст на языке тундровых юкагиров


Чамэ чугирэлгат пайнэ мондьэйльэнь, нимэ5эт йокэ пулгэрэймэлэ тадаат чамэ амунньэй монильэньтэгэньэй, сукидьэврэй, халдэйнуй квдэттэгэлэ йуомэлэ. Тудэ иэруул5анэ — талавпэлэ нимэ валь поньим.

XI

Текст на языке лесных юкагиров


Идьии чуотэ
пугэлбиэньэйэ
шоромо -
чучуна
лэгитиэм
ханичэ
шоромопулгэлэ.

Xol5ut11.jpg
Текст на языке тундровых юкагиров


Танун лайаат монильэнтэги кодэ-Чучунаа иэруучэ чии5анэ логитиэнаам.

XII

Xol5ut12.jpg
Текст на языке лесных юкагиров
Боусьэ-шо5иэй тудэл
таннуги, ханьин
уорпэпул чоммунуни,
омосьо ханичэпулноот
кудэни.
Текст на языке тундровых юкагиров


Тудэл сауаай, уорпэ чамульэлн удэуэ гадаат иэруучэиэ нолаальэльгудэгр.

XIII

Словарь трудных слов и выражений


Язык верхнеколымских юкагиров Язык нижнеколымских юкагиров
амунпэ — кости,
в данном случае- бивни
йархужэшэм — раскачивать
йэдэйнуй - показываться
иркиэй-задрожить
лэгитэйэ шоромопул-кормильцы
лэндоолит — голодая
нингэльидьэ — много раз
норхорой — шевелиться
чунрэл — свист
шоромо эл лэйдоойэ — не понятное людям, странное
эл амдааниккэн монут — чтобы не умерли
эмэльолбэнпэ - младшие братья и сестры
йэдэйнул - появился
льиркэ — дрожать, трястись
льукуолэл уорпэ — младшие дети
логитиичэпэ — кормильцы
шойойнэн - много раз
тэнубуньир - голодая
ча5адьэс - пошевелить
ча5адьэстэн - раскачивать
чамэ саль5ариипэлэ - большой зуб (клык)
чугирэл - свист
wадулпэ ньикэдэлнгинь ньиэдьийуолпэги - юкагиры друг другу рассказывали
эл йабану5ан монур — чтобы не умерли


Mamont-end.jpg
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
На других языках
Юкагирский язык
Навигация
Правки
Инструменты