Фольклоргэн

Материал из Yukagiryu

Перейти к: навигация, поиск

Чуольэдомни эдьуул ажуупэги айи мэдуугэн


Мэт кэнмэ! Тэт моймэк одул чульдьиипэ книгэпки, чуольэд омни ньэдьилпэги книгэк, одупэ – самый чаайол омнипэ омниипэгэт Сев. – Вост. Азии. Одуупэ модони Унмун – унун пудэлаагэт – пудэлэньдьии шоромопул. Чуольэд омни параагэ титтэл модойонпэк чуму Якутия лэбиэгэн. Титтэл льэйбэнпэк ханыче омнипэлэк чомолбэнпэ промышляйт эйрэт, Арктический чэбильгэ толуогэлэ промышляйт эйриэнуни. Эньдьоон чуулгэн одупэ эдьут модонуннуни.


Таат аасьэн хааре нумэлэ аанунаа, ньиерэк иидиэнунилэ. Амунпэгэт, унмутпэгэт мусинбэн нумэнин аанунаа. Таат эйрэт, миидоот чуольэд омниипэ хадарпэгэ шорулэшнуни ча5ити кэйлэньдьэ шойлэ толоупэгэлэ, чомолбэнгэлэ, лэбиэд-эммэйнин ньаасьаадэ.


Идьии одупэ нумэйэкльэ эйриэнуни, чуул ансьиит, эньдьонпэгэлэ промышляйт, унунпэгэн модоонуни анил иксьит. Титтэл туокэньни, тоукэ чуул ансит титтэньэ эйриэнуй, хамиэт.«Одул» одуон одул титэ мондин – «тонбэйэ шоромо».Одулпэ культурэпки, фольклорпэги айи омось эллэйдиини ученыйпэ.


Титтэ чульдьиипэгэ моннуги тудаа эндьонпэ шоромо титэ модойонпэк. Одун чульдьиипэгэ шурэлэшой ходит киньдьэгэ шоромон айбиипэ льэнуни, ходит эндьонпэ пугэлбиэпэги таат, титаат шорилэни. Одуон чунник разделгэ «Ходит таат льэйбэдэк».


Омосьэ чульдьилэк льэй «Ходо парана ха5иэлньэ ньэшорилэшуопэги». Эдин чульдьигэлэ лэйдинаа омопэ Юго.- Вост., тасилэ Сев. – Вост. Азийпэгэт, таат Сев. Америкэгэ, Канадэгэ. Тудаатан параагэ, монут, эдин омни шоромопун ньэлэйдиильэлни.


Чульдьиигэ айи шурэлэшой ходо одунлэбиэпэгэ льэйбэнпэ хадарпэ, пьаапэ ходольэт йэдэйни, шойл шоромэ титэ чашэт о5оодэ. Тудаа одупэ моньдьонпэк титтэ чол5ораадиэгэт эдьулпэги киэсь. Тан чол5оро моннуги, пайлисьэ чол5орок, ньэкийит куддиэнум ньэкийонпэгэлэ.


Таат куниль кунильэштэ ньэмол5ил йоолаа нинго шурэлэшой чульдьиипэлэк чульди пулуткэт чульдьии тэрикэньэ. Эдин инлисьонгэлэ пундиэнунаа уорэптиэнин, шоромо ажуугэлэ омось мэдинигэн монут. Чульдьиипэ кисьнуни ходо омось мододин, эрчуон эл аасьон, нэньчуонгэ эл йахадин. Чунрэ эйрэшут, ходо омось мододин, таат айи омосьонгэлэ мьаадэт, таат модонуни одупэ, эрчуон эл аасьон, ньэхамиэт, эл кимданьэсьон, шомо эл айуйэсьоон. «Одуон эрчодэк шомо айуйидин» моннуни. Таат модоннуни.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
На других языках
Юкагирский язык
Навигация
Правки
Инструменты