Хол5ут ньиэдьиил

Материал из Yukagiryu

Перейти к: навигация, поиск
Mamont-0.jpg


Чэбильгэн хануйльэл
иркин одул
шоромоньулпэ.
Чомоол адуеги
хамиэдьаануй
эсиэнин кудэдэдин
эндьооннэ-эмдьолбэ
нпэ эмэйньэ поньоонульэлни
нумэгэ.
Mamont-1.png
Йорпурэн вадуннймэн чиик хануойильэлинул Чамуолэл куодьэдуопэги тудэ амаа5алэ иэруудэ5э чамбиинулльэлум, тан льукуолэл уорпэ титтэ эньиэньэн нимэ5э поньаанулльэлни.


Mamont-2.png
Иркидьэ эсиэ адуоньэ
нумэ йиэкльин
хонльэлни, йал5ил
архаа йахаальэлни,
таа йуельэлна
лэбиэгэт эгэйдэйэ
чомоодьэ атахун
амунпэлэ. Титтэл тан
амунпэгэлэ
йархужэшаальэлна,
лэбиэгэт абудудэ.
Маархадьэн амаапэги тудэ куодьэдуоньэн иэруучэр кэвэйльэлни, йал5илнинь кэриэн и тадаат

лукул тудуруут чамэ саль5ариипэ курульуолпэдэ5энэ йуонаа. Титтэл тан чамэ салызариипэлэ тунгудэн-тиэнгудэн ча5адьэстэн лукул тудуруут ваарэйлаанаа.


Тии лэбиэ нойпэдэ
аал иркиэльэл,
амунпэ
норхо5аальэлни
таасилэ йэдэйльэл
чомоодьэ эндьоон
йооги.
Mamont-3.png
Полчэнмэ угурчэпэгин алба5а лукул льиркиэнаай, чамэ саль5ариипэ мэ ча5адьаани тадаат

йэлэкунугурчэньдьэрукун чамэ йуоги курульуомуй.


Mamont-4.png
Лэбиэгэт укойльэл
чомоодьэ эндьоон-
хол5от,эсиэ
адуодэньэ тан
инэргэ лоудульэлни,
титгэгэлэ лэбиэлэ
шаарльэлум.
Лукул тудуруут чамэ йэлэкунугурчэньдьэрукунэк-хол5олэн пулгэйл, тан амаапэги тудэ куодьэдуоньэн тан экуу5а кэриэни, лукул титтэ5энэ мэр умусэйм.


Паайпэ ибилиэллэ,
эндьоонгэлэ
орньэрильэлум:
"Ноноон кудэдэмэк
митул лэгитэйэ
шоромопул — пулут
таасилэ адуо Идьии
мит лэндоолит
амдатчиили! Идьии
Тэт митул лэгитэк!
Mamont-5.png
Пайпэ йэлэкунугурчэньдьэрукуннинь оориньэрэн мэр орньиэнаай. Хуодиир мит лвгитиичэпэ пуньмэк? - мэт конмэ тадаат куодьэдуо.Хадьир мит тэнибуньир йабатэйли! Хадьир тэт митул логигэк!


Mamont-6.png
Кэбэсь хол5от йа5ил
йа5илгэн, хадунгэ
тудэл эгиэдэллэ
илитэм, таа
поньоони эмбэйэ,
шоромо эл
лэйдоойэ, эмидьэпул.
Хол5ол йал5ида5ал5ан ууй, тан хадаа тудэл аарэй тадаат йуочии, мэ хуодэбандьэ тороньэирукуипэк поньаан ул.


Паайпэ тан
эмидьонпэннкиэсь,
йуом — титуон
толоупэлэк
ходоонил! Таатмиэ
хол5от оольэл:
паайпэнин,
уорпэнин лэгулэк
поньиильэлум,
Лэндоолит эл
амданиккэн монут.
Mamont-7.png
Пайпэ кэлуй тадаат йуом — ан талавпэлэн худуол5ул! Ан таат бандьэ хол5ол нолльэнь: лэгулэ пайпэнинь тадааг уорпэнинь попьильэлум, тэнубуньир, эл йабан у5ан монур.


Mamont-8.png
Нингэльидьэ тудэл
йэдэйнульэл, таат
лэгитиэльэлум
амдайэ ханичэ
шоромонтэйлэ
Пойойнэн тудэл йэдэйнулльэнь тадаат эвльикиэльэлдэ йэруучэ чии5анэ логитиэнулльэлум.


Иркидьэ паайпэ
ин родьильэлум,
тудин кэлльэл
хол5от, молльэл:
"Мэт боусьэ мэ
кэбэсьэ, идьии
титкэлэ лэгитэтум
йэн хол5от".
Mamont-9.png
Маархадьэн пайпэ нун ниндэ5энэ хол5ол тудинь келльэнь тадаат мони: "Мэт хадьир мэ кэвэчэн, мэт льуолуол5а виэлльэ, гитхэнэ логитэт".


Mamont-10.png
Мэжжэсь чомоодьэ
чумгрэлгэт паайпэ,
нумэгэт йуом -
шэйрэсьэ
пугэлбиэньэйэ
пудэнмиэдьэ
чомоодьэ шоромоло.
Тудэл кэсиимэлэ
толоупэгэлэ,
попьагальэлум нумэ
архаа.
Чамэ чугирэлгат пайнэ мондьэйльэнь, нимэ5эт йокэ пулгэрэймэлэ тадаат чамэ амунньэй монильэньтэгэньэй, сукидьэврэй, халдэйнуй квдэттэгэлэ йуомэлэ. Тудэ иэруул5анэ — талавпэлэ нимэ валь поньим.


Идьии чуотэ
пугэлбиэньэйэ
шоромо -
чучуна
лэгитиэм
ханичэ
шоромопулгэлэ.
Mamont-11.png
Танун лайаат монильэнтэги кодэ-Чучунаа иэруучэ чии5анэ логитиэнаам.


Mamont-12.png
Боусьэ-шо5иэй тудэл
таннуги, ханьин
уорпэпул чоммунуни,
омосьо ханичэпулноот
кудэни.
Тудэл сауаай, уорпэ чамульэлн удэуэ гадаат иэруучэиэ нолаальэльгудэгр.

Словарь трудных слов и выражений


Язык верхнеколымских юкагиров Язык нижнеколымских юкагиров
амунпэ — кости,
в данном случае- бивни
йархужэшэм — раскачивать
йэдэйнуй - показываться
иркиэй-задрожить
лэгитэйэ шоромопул-кормильцы
лэндоолит — голодая
нингэльидьэ — много раз
норхорой — шевелиться
чунрэл — свист
шоромо эл лэйдоойэ — не понятное людям, странное
эл амдааниккэн монут — чтобы не умерли
эмэльолбэнпэ - младшие братья и сестры
йэдэйнул - появился
льиркэ — дрожать, трястись
льукуолэл уорпэ — младшие дети
логитиичэпэ — кормильцы
шойойнэн - много раз
тэнубуньир - голодая
ча5адьэс - пошевелить
ча5адьэстэн - раскачивать
чамэ саль5ариипэлэ - большой зуб (клык)
чугирэл - свист
wадулпэ ньикэдэлнгинь ньиэдьийуолпэги - юкагиры друг другу рассказывали
эл йабану5ан монур — чтобы не умерли


Mamont-end.jpg
На других языках