Холҕут ньиэдьиил

Материал из Арктический многоязычный портал — Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Озвучиват на языке лесных юкагиров
Любовь Николаевна Дёмина

Mamont-0.jpg

"Легенда о мамоне"-книга для чтения
на языке лесных и тундровых юкагиров 2007

I

Текст на языке лесных юкагиров


Чэбильгэн хануйльэл
иркин одул
шоромоньулпэ.
Чомоол адуеги
хамиэдьаануй
эсиэнин кудэдэдин
эндьооннэ-эмдьолбэ
нпэ эмэйньэ поньоонульэлни
нумэгэ.

Mamont-1.png

Текст на языке тундровых юкагиров


Йорпурэн вадуннймэн чиик хануойильэлинул Чамуолэл куодьэдуопэги тудэ амаа5алэ иэруудэ5э чамбиинулльэлум, тан льукуолэл уорпэ титтэ эньиэньэн нимэ5э поньаанулльэлни.

II

Mamont-2.png
Текст на языке лесных юкагиров


Иркидьэ эсиэ адуоньэ
нумэ йиэкльин
хонльэлни, йал5ил
архаа йахаальэлни,
таа йуельэлна
лэбиэгэт эгэйдэйэ
чомоодьэ атахун
амунпэлэ. Титтэл тан
амунпэгэлэ
йархужэшаальэлна,
лэбиэгэт абудудэ.

Текст на языке тундровых юкагиров


Маархадьэн амаапэги тудэ куодьэдуоньэн иэруучэр кэвэйльэлни, йал5илнинь кэриэн и тадаат лукул тудуруут чамэ саль5ариипэ курульуолпэдэ5энэ йуонаа. Титтэл тан чамэ салызариипэлэ тунгудэн-тиэнгудэн ча5адьэстэн лукул тудуруут ваарэйлаанаа.


III

Текст на языке лесных юкагиров


Тии лэбиэ нойпэдэ
аал иркиэльэл,
амунпэ
норхо5аальэлни
таасилэ йэдэйльэл
чомоодьэ эндьоон
йооги.

Mamont-3.png
Текст на языке тундровых юкагиров


Полчэнмэ угурчэпэгин алба5а лукул льиркиэнаай, чамэ саль5ариипэ мэ ча5адьаани тадаат йэлэкунугурчэньдьэрукун чамэ йуоги курульуомуй.


IV

Mamont-4.png
Текст на языке лесных юкагиров
Лэбиэгэт укойльэл
чомоодьэ эндьоон-
хол5от,эсиэ
адуодэньэ тан
инэргэ лоудульэлни,
титгэгэлэ лэбиэлэ
шаарльэлум.
Текст на языке тундровых юкагиров


Лукул тудуруут чамэ йэлэкунугурчэньдьэрукунэк-хол5олэн пулгэйл, тан амаапэги тудэ куодьэдуоньэн тан экуу5а кэриэни, лукул титтэ5энэ мэр умусэйм.


V

Текст на языке лесных юкагиров


Паайпэ ибилиэллэ,
эндьоонгэлэ
орньэрильэлум:
"Ноноон кудэдэмэк
митул лэгитэйэ
шоромопул — пулут
таасилэ адуо Идьии
мит лэндоолит
амдатчиили! Идьии
Тэт митул лэгитэк!

Mamont-5.png
Текст на языке тундровых юкагиров


Пайпэ йэлэкунугурчэньдьэрукуннинь оориньэрэн мэр орньиэнаай. Хуодиир мит лвгитиичэпэ пуньмэк? - мэт конмэ тадаат куодьэдуо.Хадьир мит тэнибуньир йабатэйли! Хадьир тэт митул логигэк!


VI

Mamont-6.png
Текст на языке лесных юкагиров
Кэбэсь хол5от йа5ил
йа5илгэн, хадунгэ
тудэл эгиэдэллэ
илитэм, таа
поньоони эмбэйэ,
шоромо эл
лэйдоойэ, эмидьэпул.
Текст на языке тундровых юкагиров


Хол5ол йал5ида5ал5ан ууй, тан хадаа тудэл аарэй тадаат йуочии, мэ хуодэбандьэ тороньэирукуипэк поньаан ул.


VII

Текст на языке лесных юкагиров


Паайпэ тан
эмидьонпэннкиэсь,
йуом — титуон
толоупэлэк
ходоонил! Таатмиэ
хол5от оольэл:
паайпэнин,
уорпэнин лэгулэк
поньиильэлум,
Лэндоолит эл
амданиккэн монут.

Mamont-7.png
Текст на языке тундровых юкагиров


Пайпэ кэлуй тадаат йуом — ан талавпэлэн худуол5ул! Ан таат бандьэ хол5ол нолльэнь: лэгулэ пайпэнинь тадааг уорпэнинь попьильэлум, тэнубуньир, эл йабан у5ан монур.


VIII

Mamont-8.png
Текст на языке лесных юкагиров
Нингэльидьэ тудэл
йэдэйнульэл, таат
лэгитиэльэлум
амдайэ ханичэ
шоромонтэйлэ
Текст на языке тундровых юкагиров


Пойойнэн тудэл йэдэйнулльэнь тадаат эвльикиэльэлдэ йэруучэ чии5анэ логитиэнулльэлум.


IX

Текст на языке лесных юкагиров


Иркидьэ паайпэ
ин родьильэлум,
тудин кэлльэл
хол5от, молльэл:
"Мэт боусьэ мэ
кэбэсьэ, идьии
титкэлэ лэгитэтум
йэн хол5от".

Mamont-9.png
Текст на языке тундровых юкагиров


Маархадьэн пайпэ нун ниндэ5энэ хол5ол тудинь келльэнь тадаат мони: "Мэт хадьир мэ кэвэчэн, мэт льуолуол5а виэлльэ, гитхэнэ логитэт".


X

Mamont-10.png
Текст на языке лесных юкагиров
Мэжжэсь чомоодьэ
чумгрэлгэт паайпэ,
нумэгэт йуом -
шэйрэсьэ
пугэлбиэньэйэ
пудэнмиэдьэ
чомоодьэ шоромоло.
Тудэл кэсиимэлэ
толоупэгэлэ,
попьагальэлум нумэ
архаа.
Текст на языке тундровых юкагиров


Чамэ чугирэлгат пайнэ мондьэйльэнь, нимэ5эт йокэ пулгэрэймэлэ тадаат чамэ амунньэй монильэньтэгэньэй, сукидьэврэй, халдэйнуй квдэттэгэлэ йуомэлэ. Тудэ иэруул5анэ — талавпэлэ нимэ валь поньим.


XI

Текст на языке лесных юкагиров


Идьии чуотэ
пугэлбиэньэйэ
шоромо -
чучуна
лэгитиэм
ханичэ
шоромопулгэлэ.

Mamont-11.png
Текст на языке тундровых юкагиров


Танун лайаат монильэнтэги кодэ-Чучунаа иэруучэ чии5анэ логитиэнаам.

XII

Mamont-12.png
Текст на языке лесных юкагиров
Боусьэ-шо5иэй тудэл
таннуги, ханьин
уорпэпул чоммунуни,
омосьо ханичэпулноот
кудэни.
Текст на языке тундровых юкагиров


Тудэл сауаай, уорпэ чамульэлн удэуэ гадаат иэруучэиэ нолаальэльгудэгр.

XIII

Словарь трудных слов и выражений


Язык верхнеколымских юкагиров Язык нижнеколымских юкагиров
амунпэ — кости,
в данном случае- бивни
йархужэшэм — раскачивать
йэдэйнуй - показываться
иркиэй-задрожить
лэгитэйэ шоромопул-кормильцы
лэндоолит — голодая
нингэльидьэ — много раз
норхорой — шевелиться
чунрэл — свист
шоромо эл лэйдоойэ — не понятное людям, странное
эл амдааниккэн монут — чтобы не умерли
эмэльолбэнпэ - младшие братья и сестры
йэдэйнул - появился
льиркэ — дрожать, трястись
льукуолэл уорпэ — младшие дети
логитиичэпэ — кормильцы
шойойнэн - много раз
тэнубуньир - голодая
ча5адьэс - пошевелить
ча5адьэстэн - раскачивать
чамэ саль5ариипэлэ - большой зуб (клык)
чугирэл - свист
wадулпэ ньикэдэлнгинь ньиэдьийуолпэги - юкагиры друг другу рассказывали
эл йабану5ан монур — чтобы не умерли


Mamont-end.jpg